Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recursos Humans -> Procediments selectius

Procediments selectius

Tornar Imprimir

Cadascun dels processos selectius que siguen convocats, es regiran per les seues bases específiques.

Requisits:

Complir els requisits exigits per la convocatòria. Els requisits de participació en cada procés selectiu seran els establits per a cada convocatòria en les corresponents bases.

Documentació a aportar:

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds

Els qui desitgen prendre part un proves selectives, hauran de presentar una instància, conforme a model oficial que s'adjunta annexa a les bases de cada procediment.

La taxa a pagar quedarà reflexada en cada procediment dins de les bases on també podràn torbar el nº de compte bancari per fer-ho efectiu.

Tributs i preus públics

Taxes Drets d'Examen i Participació en Proves Selectives

Normativa

Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la funció pública Valenciana.Llei 7/2007, de 12 abril, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Observacions

RESOLUCIÓ
Contra la resolució per la qual s'aprove la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es podrà presentar reclamació en el termini de deu dies hàbils. Si es presenten reclamacions seran acceptades o recusades en la resolució per la qual s'aprove la llista definitiva.

RECURS
Potestatiu de reposició en el termini d'un mes o, alternativament, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos.

Termini Presentació

Quan es tracte de processos selectius per a l'accés en propietat, el termini és de 20 dies naturals explicats a partir del següent al de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Quan es tracte de processos per a constituir Borses d'Ocupació Temporal, el termini serà de 10 dies naturals explicats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província o el termini que es determine en les Bases que regulen el procés.

Informació addicional a la forma de presentació

La documentació es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament (*pl Major nº15) o en la forma prevista en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L'horari de registre és el següent:

De 9'00 a 14'00 hores de dilluns a divendres

Contactes
Recursos Humans

Plaza Major nº 15, Tel.: 96 178 10 19
EXT 139

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es